TSO stopt: ouderraadpleging afgerond

Tussenschoolse opvang (TSO) KION Broodnodig stopt in schooljaar 2021-2022: Raadpleging ouderachterban

Bijgewerkt op 28-02-2021

De ouderraadpleging door de medezeggenschapsraad (MR) was van 11 t/m 22 januari 2021. De aanleiding voor de ouderraadpleging was de aankondiging van het stoppen van onze aanbieder van tussenschoolse opvang (TSO) per schooljaar 2021-2022.

Alle ouders van leerlingen zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren richting de medezeggenschapsraad op de ouderraadpleging. Ouders van 73 leerlingen stuurden een reactie. Het was geen stemming, maar de medezeggenschapsraad heeft een duidelijk draagvlak voor het vijf-gelijke-dagen-model uit de reacties gehaald. Van de ontvangen reacties was 90% positief over het vijf-gelijke-dagen-model. Ouders van 3 leerlingen hadden een sterke voorkeur voor het behouden van het huidige lesrooster en ouders van vier leerlingen hebben suggesties gedaan voor het aanpassen van de tijden.

Wat in ieder geval voor u van belang is om te weten op dit moment:
 • Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan alle leerlingen van 08.30 - 14.00 uur naar school.
 • KION en Smallsteps zijn ook geïnformeerd; zij zullen actie ondernemen in verband met de aanpassing van BSO richting ouders.
Suggesties en vragen van ouders n.a.v. de ouderraadpleging 11-22 januari 2021:
A. Wordt het nieuwe rooster ook gedragen door leerkrachten?
Ja. De leerkrachten van basisschool de Komeet wilden ook graag een duurzame oplossing, nu al een tijd bleek dat er te weinig mensen voor de tussenschoolse opvang beschikbaar waren. 

B. Kunnen er op woensdag kortere lessen komen en op andere dagen langere lessen?
Nee. Dat gaat helaas niet bij het voorgestelde lesrooster. Leerkrachten mogen maximaal 5,5 uur onafgebroken werken volgens de arbeidstijdenwet. Langere schooldagen betekent dat er voor een groep leerlingen op een dag meerdere volwassenen nodig zijn als er langer dan 5,5 uur activiteiten op school zijn. Bijkomend voordeel met het gekozen lesrooster is dat bij een vijf-gelijke-dagen-model sprake is van een eenduidige, doorlopende pedagogische lijn door dezelfde leerkracht op een dag.

C. Sluit de Buitenschoolse opvang (BSO) aan op de nieuwe schooltijden?
Ja, de BSO van KION en Smallsteps sluit aan op de nieuwe schooltijden van basisschool de Komeet. Struin is voornemens om dit voorjaar te starten in Malden. Ook zij hebben aangegeven dat ze graag willen aansluiten op de nieuwe schooltijden van basisschool de Komeet.

D. Zijn alle pauzes van leerlingen tegelijkertijd?
Nee, op dit moment hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 niet tegelijkertijd pauze. Dat blijft zo. Dat geldt straks ook voor de lunchpauze. De kinderen van groep 1-2 gaan vaker en langer naar buiten dan de andere groepen. Zij volgen het eigen rooster.Hieronder leest u wat we aan ouders van leerlingen op basisschool de Komeet hebben voorgelegd bij de ouderraadpleging van 11 t/m 22 januari 2021.

--------------------------------------------------------------
Inleiding raadpleging 11 januari 2021
1. Scenario 1
2. Scenario 2
3. Vervolg van het proces
4. Veelgestelde vragen van ouders

--------------------------------------------------------------
 
Inleiding raadpleging 11 januari 2021

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

In oktober 2020 heeft de huidige aanbieder van de Tussenschoolse Opvang (TSO), TSO KION Broodnodig, ons geïnformeerd dat zij hebben besloten om met ingang van het schooljaar 2021-2022 te stoppen met het aanbieden van TSO bij Basisschool de Komeet. Als gevolg van dat besluit is de directie van basisschool de Komeet in overleg gegaan met het lerarenteam en de medezeggenschapsraad (MR). In goed overleg is er samen naar alternatieven gezocht voor de invulling van TSO vanaf schooljaar 2021-2022. Zoals u hoogstwaarschijnlijk weet zijn in de MR leerkrachten en ouders wettelijk vertegenwoordigd. De MR heeft als doel om mee te praten, te adviseren en in te stemmen bij wijziging van beleid op school.

Momenteel maken zo'n 180 van de 273 leerlingen gebruik van Tussenschoolse Opvang (TSO).

Bij het onderzoeken van alternatieven zijn de volgende onderdelen aan bod gekomen:
 • De MR heeft continue aangestuurd op behoud van kwaliteit van onderwijs en heeft daar bij iedere oplossingsrichting op doorgevraagd,
 • De MR stuurt aan op het vinden van een toekomstbestendige en haalbare oplossing voor de lange termijn, zodat niet volgend jaar wederom naar oplossingen moet worden gezocht. Haalbaar vanuit zowel gegarandeerde personele bezetting als ook financieel.
 • Kinderopvangaanbieders zijn benaderd met vragen. Die vragen werden geformuleerd door de MR, leerkrachten en directie van basisschool de Komeet.
 • Kinderopvangaanbieders zijn ook uitgenodigd om mee te denken met mogelijke alternatieve invullingen vanaf schooljaar 2021-2022.

Er zijn uiteindelijk twee scenario's over waar we u als ouders nader over willen informeren én waar de MR u over wil raadplegen.


Scenario 1: Doorgaan met het huidige, traditionele lesrooster met inzet van pedagogisch medewerkers

Scenario 2: Een vijf-gelijke-dagen-model met onderwijs tot 14.00 uur (continurooster)--------------------------------------------------------------
1. Scenario 1: Doorgaan met het traditionele lesrooster met inzet van pedagogisch medewerkers
 
Dit onderzochte scenario gaat uit van het traditionele lesrooster zoals basisschool de Komeet dat nu ook hanteert. Bij dit scenario blijven de schooltijden hetzelfde als nu, maar zou de TSO flink duurder worden. Dit komt doordat de TSO momenteel wordt begeleid door vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze vorm stopt, vooral omdat er structureel te weinig mensen bereid en beschikbaar zijn om op deze wijze invulling te geven aan deze vorm van TSO. Er is bij dit scenario onderzocht of het mogelijk is om extern (pedagogisch geschoold) personeel in te huren voor de opvang tussen de middag (12.00 - 13.00 uur).


Kinderopvangorganisaties die hier iets in kunnen betekenen zijn door de school benaderd: Smallsteps, Struin en KION. Bij het huidige aantal leerlingen dat gebruik maakt van de TSO, moeten er op maandag, dinsdag en donderdag ongeveer 12 tot 14 pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn. Op vrijdag moeten dat er 2 tot 3 zijn. Het gaat hierbij om ongeveer 1 uur werk op een dag. De benaderde kinderopvangorganisaties gaven ons aan dat zij onvoldoende pedagogisch medewerkers beschikbaar hebben om structureel te kunnen voorzien in deze opvangvraag bij basisschool de Komeet.  Dit scenario is dus niet haalbaar voor de continuïteit en kwaliteit m.b.t. TSO voor de school. De benaderde aanbieders kunnen de school niet voorzien in de personeelsvraag bij dit scenario.


Voor de school is ook gebleken dat dit scenario te kwetsbaar is. De school is bij het continueren van het huidige, traditionele rooster verplicht om TSO te bieden. Nu TSO KION Broodnodig stopt, zou school afhankelijk worden van een andere, externe aanbieder om dagelijks voldoende personeel te 'leveren' voor de opvang van leerlingen 'tussen de middag'. Het inzetten van pedagogisch medewerkers is nodig om de kwaliteit van de opvang te garanderen en te voldoen aan de arbeidstijdenwet voor leerkrachten. Naast deze kwetsbaarheid is ook gebleken dat school belast zou worden met de organisatie van de TSO, financiële risico's en afhandelingen. Daarnaast werd ons duidelijk dat de prijs voor het bieden van deze vorm van TSO zou verviervoudigen, vergeleken met de huidige TSO-kosten voor ouders.


Raadplegingsvraag 1 van de medezeggenschapsraad aan ouders:
Ziet u binnen scenario 1 wel mogelijkheden die haalbaar zijn voor het continueren van TSO in combinatie met het huidige lesrooster? Laat het ons dan weten door uiterlijk op 22 januari 2021 een bericht te sturen naar mr@dekomeetmalden.nl 


--------------------------------------------------------------
2. Scenario 2 - Een vijf-gelijke-dagen-model tot 14.00
 
Bij dit scenario stopt per schooljaar 2021-2022 het huidige, traditionele lesrooster. Het rooster verandert dan naar een vijf-gelijke-dagen-model. Het vijf-gelijke-dagen-model is een vorm van continurooster. Bij een vijf-gelijke-dagen-model gaat uw kind elke dag van 8.30 tot 14.00 naar school voor onderwijs. Het eten van een boterham voor de lunch zal op school gebeuren en de leerlingen gaan tussendoor niet naar huis. Het vijf-gelijke-dagen-model voldoet aan de CAO/arbeidstijdenwet voor leerkrachten en het aantal uit te voeren onderwijsuren voor leerlingen.


Voor de leerlingen, leerkrachten en u als ouder(s)/ verzorger(s) zorgt dit scenario voor verandering. De huidige TSO komt te vervallen en in plaats daarvan eten de kinderen in de klas met de eigen leerkracht. Na het eten is er een pauze van 20 minuten om buiten te spelen, voordat het middagprogramma begint. Door het vervallen van de TSO gaan de kinderen dan vijf dagen tot 14.00 naar school. Dit betekent voor u dat uw kind soms eerder opgehaald moet worden of (meer) gebruik gaat maken van opvang, zoals buitenschoolse opvang (BSO). Soms betekent het dat u uw kind later ophaalt van school (op woensdag en voor de onderbouw op vrijdag). Eventueel kan dit betekenen dat uw kind gebruik zal gaan maken van de BSO terwijl dit voorheen niet zo was. De kinderen die al gebruik maken van BSO zullen op sommige dagen langer gebruik maken van de BSO (14.00 - 18.00 uur), maar op woensdagen en vrijdagen korter. Andere opvangtijden zullen financiële gevolgen met zich meebrengen.
De financiële gevolgen voor ouder(s)/ verzorger(s) zijn verschillend per situatie. Dit komt o.a. omdat u bij scenario 2 recht heeft op kinderopvangtoeslag (BSO) en bij scenario 1 (TSO) niet. De eigen bijdrage aan de BSO is afhankelijk van uw gezamenlijke (toetsings)inkomen. KION heeft ons aangegeven dat zij in schooljaar 2021-2022 ouder(s)/ verzorger(s)  tegemoet willen komen in het bieden van buitenschoolse opvang tussen 14.00 - 15.15 uur. Dit zal gelden in het eerste schooljaar als transitie tussen de huidige en de nieuwe schooltijden. Zo heeft u als ouder(s)/ verzorger(s) langer de mogelijkheid om uw huidige werktijden aan te passen op de ophaaltijden van uw kind,  indien dat vóór schooljaar 2021-2022 nog niet gelukt mocht zijn.Raadplegingsvraag 2 van de medezeggenschapsraad aan ouders
De MR, lerarenteam en directie van school zien scenario 2 als het meest reële en haalbare scenario vanaf schooljaar 2021-2022 Als u perspectief ziet in optie 2 en/of zaken die wij over het hoofd hebben gezien dan kunt u dit laten weten door uiterlijk op 22 januari 2021 een bericht te sturen naar mr@dekomeetmalden.nl
 
 --------------------------------------------------------------
3. Vervolg van het proces
 
Op basis van deze raadpleging gaat de MR vanaf 23 januari 2021 de reacties inventariseren en op 10 februari 2021 in overleg met de directie van basisschool de Komeet. De directie zal vervolgens een voorgenomen besluit voorleggen aan de MR.--------------------------------------------------------------
4. Veel gestelde vragen van ouders
Waarom stopt de huidige vorm van TSO?
 • De afgelopen jaren is gebleken dat TSO een populaire 'dienst' is; veel leerlingen maken gebruik van deze dienst. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat er onvoldoende vrijwilligers geworven kunnen worden om structureel te (blijven) voorzien in de opvang van het aantal leerlingen bij de TSO.
Wat is het verschil voor de kwaliteit van onderwijs bij scenario 1 en 2?
 • Er is geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over beter of slechter onderwijs door een traditioneel rooster of een continurooster. Er zijn wel veel meningen beschikbaar over het hanteren van een traditioneel rooster of een continurooster.
Wat zijn de opvangkosten voor mij als ouder bij scenario 2?
 • Het is ons duidelijk geworden dat een alternatieve vorm van TSO altijd duurder is dan een uur en een kwartier langer buitenschoolse opvang (BSO). Dit heeft als reden dat u bij TSO niet en BSO wél in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Voor specifieke berekeningen voor BSO, mede afhankelijk van uw verzamelinkomen en opvangwensen, verwijzen wij u naar de aanbieders van buitenschoolse opvang in Malden: KION, Smallsteps en Struin. KION en Smallsteps zijn al actief als aanbieder van buitenschoolse opvang, Struin is voornemens om vanaf het voorjaar 2021 te starten met buitenschoolse opvang bij o.a. basisschool de Komeet.
Wat verandert er bij scenario 1 als ik geen gebruik wil maken van TSO en BSO?
 • Dan verandert er niets.
Wat verandert er bij scenario 2 als ik geen gebruik wil maken van BSO?
 • Dan is uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eerder uit van school en heeft u geen kosten meer voor TSO. Op woensdag is uw kind later uit. Mogelijk heeft dit effect op uw werktijden en  moet u deze aanpassen.