Waarom de Komeet?

Een hele goede basisschool 

Basisschool de Komeet is een reguliere basisschool met goede tussen- en uitstroomresultaten. Ook lukt het ons goed het niveau van de leerlingen in te schatten, zodat deze vrijwel altijd goed aansluit bij het niveau van de vervolgschool in het voorgezet onderwijs.  
Uit de oudertevredenheidspeiling van 2018 blijkt dat ouders van de Komeet een gemiddeld rapportcijfer van een 7,87 geven. Dit is 0,33 punt hoger dan hoger dan het landelijk gemiddelde. Vrijwel alle ouders zijn tevreden over de informatievoorziening, de sfeer en inrichting van het schoolgebouw en de rust en orde die er op school is. Ouders geven ook aan dat hun kind met veel plezier naar school komt.   


Bewust keuzes in ons onderwijs

We bieden onderwijs dat past bij deze tijd. Stabiel, uitdagend en gedegen. We maken zeer bewuste keuzes in ons onderwijsaanbod. Zo gebruiken we lesmethodes en methodieken die bewezen effectief zijn en passen bij onze schoolpopulatie. Het is ons 'vak' om de best bewezen didactiek toe te passen bij de verschillende 'schoolvakken'. Het welbevinden van de kinderen op onze school is voor ons het belangrijkste. Ons pedagogisch handelen bevordert het welbevinden van onze leerlingen. De kinderen leren zo om te gaan met zichzelf en de ander.  

 
Wat zegt de onderwijsinspectie over basisschool de Komeet? 

In 2014 heeft de onderwijsinspectie basisschool de Komeet voor het laatst bezocht. De onderwijsinspectie hoeft niet vaak op onze school te komen. Dat is een goed teken.Tijdens het laatste onderzoek beoordeelde de inspectie de kwaliteit van het onderwijs. De indicatoren die ze hiervoor gebruiken, hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Ook is gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften. 
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool de Komeet op de onderzochte onderdelen op orde is. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 
U kunt de details van het onderzoek lezen in het volledige inspectierapport
 

Hoe werken wij op de Komeet? 

  • We gebruiken themaplanningen in de onderbouw met krachtige leeromgevingen voor de leerlingen; 
  • We hanteren voor leerlingen in de onderbouw het volgsysteem 'Looqin'. Daarmee leggen we de nadruk van ons handelen op het welbevinden van de kinderen en hun betrokkenheid;
  • We zorgen er met onze activerende didactiek voor dat leerlingen een actieve houding hebben tijdens de instructie; 
  • We gebruiken de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen voor het aanvankelijk leren lezen van kinderen; 
  • We gebruiken de beste taalmethode die beschikbaar is: 'Staal' en ervaren dat we de leerlingen meer uitdagen in de lessen en zien dit terug in hogere opbrengsten van ons taalonderwijs; 
  • We innoveren ons onderwijs gedegen en maken hierin bewust en goed onderbouwde keuzes. De afgelopen schooljaren hebben we geïnvesteerd in het technisch leesonderwijs en nu richten we ons op het begrijpend leesonderwijs onder begeleiding van een deskundige;
  • We hebben een leerlingenraad op de Komeet, waarin het voor leerlingen mogelijk is mee te denken bij het nog beter maken van de school vanuit hun perspectief;
  • We houden kind-oudergesprekken waardoor we niet óver, maar mét het kind over zijn of haar ontwikkeling praten; 
  • We vinden goed contact met de ouders voorwaardelijk en organiseren bijvoorbeeld meerdere keren per schooljaar een "kijkje in de klas", waarbij ouders ook echt in de klas uitgenodigd worden en kunnen ervaren hoe een reken- of taalles gegeven wordt.